Contributiereglement SV Kampong Tennis

Contributiereglement SV Kampong Tennis te Utrecht per 21 februari 2019

Contributiereglement SV Kampong Tennis te Utrecht zoals vastgesteld in de ALV van  21 februari 2019

1. Algemene bepalingen

1.1. Aanmelding als lid van de SV Kampong Tennis

Aanmelding geschiedt door het volledig ingevulde digitale aanmeldingsformulier inclusief machtiging in te vullen op de website www.kampongtennis.nl onder ‘Aanmelden en opzeggen’ -> Lid worden. Na verwerking van de gegevens ontvangt het nieuwe lid een tijdelijke afhangpas waarmee het lid speelgerechtigd is. Na ontvangst van het officiële KNLTB pasje (tevens afhangkaart) wordt het nieuwe lid verzocht de tijdelijke afhangpas in te leveren bij de ledenadministratie.

1.2. Entreegeld

Ieder, die zich aanmeldt als nieuw lid krijgt eenmalig boven op het contributiebedrag een bedrag van € 30,00 in rekening gebracht als entreegeld /administratiekosten. Het entreegeld wordt eenmaal in rekening gebracht aan het begin van een aaneengesloten periode van lidmaatschap. Voor het zomerabonnement (juni, juli en augustus) wordt geen entreegeld berekend.

1.3. Contributiebetaling

De contributie wordt jaarlijks in maart geïnd middels een incasso. Dit wordt aangekondigd op de website (www.kampongtennis.nl) en via de e-mail. Op verzoek van een lid kan een nota verzonden worden. Voor leden die geen automatische incasso afgeven, geldt een toeslag van € 10,-

1.4. Opzegging van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap van SV Kampong Tennis dient schriftelijk of per e-mail te geschieden vóór 1 december van het laatst gewenste jaar van lidmaatschap. De schriftelijke opzegging dient gericht te zijn aan de ledenadministratie (Montrealdreef 12, 3564 KZ Utrecht. De e-mail aan ledenadministratie@kampongtennis.nl).

1.5. Opzegging na 1 december

Bestaande leden die na 1 december opzeggen betalen 30 euro ter dekking van kosten (o.a. aangemaakte nieuwe pas) en dienen hun KNLTB-pas in te leveren bij de ledenadministratie. Inleveren kan per post naar Ledenadministratie, Montrealdreef 12, 3564 KZ Utrecht of in een enveloppe met een briefje aan de bar in het Paviljoen of in de brievenbus van SV Kampong Tennis met nummer 22 op het hek langs P1.

1.6. Uitgangspunten contributiebedragen

Uitgangspunt bij het contributiereglement van SV Kampong Tennis is het bestaan van twee jaarcontributiebedragen, één voor senioren en één voor junioren. Men kan lid worden per 1 april of per 1 september van enig jaar.

2. Lidmaatschapsvormen en contributie

2.1 Contributie voor jaarlidmaatschap

· Voor seniorleden: € 150,-

· Voor juniorleden t/m 12 jaar: € 80

· Voor juniorleden 13 t/m 17 jaar: € 110,-

· Voor studentleden: € 125,-

· Voor ochtendleden € 90,-

· Voor ouderleden € 110,-

2.2 Leden die zich opgeven na 1 september betalen de helft van de jaarcontributie en vanaf 1 maart ook de jaarcontributie.

2.3 Voor de maanden juni, juli en augustus kan een Zomerabonnement worden afgesloten voor 55 euro voor senioren en 30 euro voor juniorleden. Voor een Zomerabonnement is geen entreegeld verschuldigd. De Kampong korting (zie 2.5) is niet van toepassing op de zomerabonnementen.

2.2. Verhoging

Het bestuur kan besluiten de contributie te verhogen. Dit besluit dient door de Algemene Ledenvergadering bekrachtigd te worden.

2.3. Bepalen leeftijdsgrens

Men wordt beschouwd als senior in (en na) het kalenderjaar waarin men de leeftijd van 18 bereikt (heeft). Voorbeeld: iemand meldt zich op 1 april van enig jaar aan als lid van SV Kampong Tennis en betrokkene wordt op 23 december van dat zelfde jaar 18, dan wordt deze beschouwd als seniorlid op het moment van aanmelding.

2.4. Betalingstermijnen en betalingsachterstand

De jaarlijkse incasso wordt uitgevoerd in maart van elk betreffend jaar. Indien geen machtiging tot incasso is afgegeven of via de pintransactie betaald is, ontvangt het lid een factuur (inclusief een toeslag van € 10,-).

Deze dient binnen een maand na verzending betaald te zijn. Leden die niet betaald hebben, ontvangen de eerste herinnering een maand na verzending van de factuur. De tweede herinnering wordt verzonden een maand na verzending van de eerste herinnering. Indien dan niet binnen twee weken betaald is, kan het bestuur het lidmaatschap van het betreffende lid opzeggen.

2.5. Wettelijke rente en incassokosten

Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het desbetreffende lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente en de met de incasso verbonden kosten verschuldigd.

Korting op jaarcontributie

· Gezinskorting (10%)

Elk lid van één gezin heeft recht op 10% korting op zijn jaarcontributie indien tenminste twee andere gezinsleden lid (= niet abonnementhouder) zijn van SV Kampong Tennis en allen woonachtig zijn op hetzelfde adres. Deze korting wordt automatisch toegepast.

· U-pas korting

Leden met een U-pas kunnen, zolang de gemeente deze regeling vergoedt, korting krijgen bij SV Kampong Tennis. Voor seniorleden geldt een korting van 50%, voor juniorleden een korting van 100%, na overlegging van de U-pas aan de ledenadministratie.

3. Onvoorziene omstandigheden

Daar waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

 

 

 

 

 

Downloads:

Lid worden Overzicht